Home

Kancelaria Komornika Sądowego Agnieszki Papińskiej-Dzikowicz
mieści się w centrum warszawskiej woli,  vis a vis Parku Moczydło i zaprasza wszystkich zainteresowanych szybką i skuteczną egzekucją.  Informacja jak dojechać znajduje się w zakładce „Dojazd

Składając wniosek do komornika warto podać wszelkie znane informacje o Dłużniku. Znacznie to przyspiesza egzekucję i zwiększa jej skuteczność.
Najistotniejsze informacje to : NIP, REGON, PESEL, nazwa firmy pod którą dłużnik prowadzi działalność, branża w której pracuje, posiadane rachunki bankowe (konta z których dłużnik płacił), kontrahenci, samochody i inne wartościowe ruchomości. Warto wskazać we wniosku sposoby egzekucji inne niż dotyczące znanego wierzycielowi mienia dłużnika, bowiem nie wskazanie któregoś ze sposobów egzekucji we wniosku wyklucza możliwość jego zastosowania, nawet jeżeli taki sposób egzekucji byłby skuteczny.
W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje informacjami o majątku dłużnika, stosownie do Art 791 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku Dłużnika. Koszt poszukiwań, jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu Art 770 kpc obciążają Dłużnika.
Art. 803 kpc pozwala prowadzić egzekucję z całego majątku dłużnika. Każde ograniczenie we wniosku zmniejsza szanse na końcowy sukces.

W toku prowadzonych postępowań wystosowujemy zapytania m.in. do:
– Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (elektroniczny urząd podawczy e-ZUS),
– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
– Systemu zapytań o rachunki bankowe dłużników OGNIVO,
– Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDiG).

dodatkowo możemy zaoferować:
– wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
– wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych (jeżeli podlegają wykonaniu bez klauzuli), wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
– sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;
– doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru;
– sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami – ale tylko na wniosek organizatora licytacji;
– poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela;
– zabezpieczanie spadku i sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, proszę o kontakt na jeden z podanych numerów telefonu, bądź proszę wystosować zapytanie w formie elektronicznej na adres : biuro@komornik-dzikowicz.pl

 Agnieszka Papińska-Dzikowicz
Komornik Sądowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

 

 

 

 

Ch†K