Archiwum kategorii: Nieruchomości

Obwieszczenie – Almamer SW w Warszawie. KW WA4M/00432558/8

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA4M/00432558/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Agnieszka Papińska-Dzikowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

27-06-2018r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Kocjana Antoniego 3 w sali nr 43, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika: Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie w likwidacji  położonego: 01-201 Warszawa, ul. Wolska 41, dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA4M/00432558/8

Suma oszacowania wynosi 14.369.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  10.776.975,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.436.930,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 15 w Warszawie 61 10201156 0000 7002 0125 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (TYTUŁEM RĘKOJMIA KM 340/15)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta egzekucyjne wraz z odpisem protokołu oszacowania  i operatem szacunkowym nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, sekretariat II Wydziału Cywilnego ( sygn. nadzoru II Co 3213/15) przy ul. Kocjana Antoniego 3.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem
z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
Komornik Sądowy

Agnieszka Papińska-Dzikowicz

Obwieszczenie – Almamer SW w Warszawie. KW WA4M/00384441/3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA4M/00384441/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Agnieszka Papińska-Dzikowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

27-06-2018r. o godz. 10:00 w  budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Kocjana Antoniego 3 w sali nr 43, odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika: Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie w likwidacji położonego: 01-201 Warszawa, ul. Wolska 43, dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA4M/00384441/3

Suma oszacowania wynosi 64.143.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  48.107.400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.414.320,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 15 w Warszawie 61 10201156 0000 7002 0125 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (TYTUŁEM RĘKOJMIA KM 340/15)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać akta egzekucyjne wraz z odpisem protokołu oszacowania  i operatem szacunkowym nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, sekretariat II Wydziału Cywilnego ( sygn. nadzoru II Co 3213/15) przy ul. Kocjana Antoniego 3.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem
z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
Komornik Sądowy

Agnieszka Papińska-Dzikowicz